मेज्वानी हिंदुस्तानी आणि कर्नाटक संगीताची

sagauNaa sauMdrma Wara

baalagaMQava- rMga maMidr vaaMd`yaalaa ‘k`xa^saraoD kxa^nsaTsa-’ nao ihMdustaanaI AaiNa kxnaa-Tkx saMgaItaataIla ekxa savaa-Mga sauMdr maOifxlaIcaM saadrIkxrNa koxlaM, pa`stautakxtaa- haotao ‘fxsT- eiDSana AaTsa-.’

k`xa^saraoDcyaa paihlyaaca idvaSaI baMgaLUr} isqata Ea`I. ramaNNaa baalacaMd` yaaMcaM vaINaa vaadna JaalaM, tyaaMnaa maRdMgaavar saaqa koxlaI haotaI pa~aI Ea`I.sataISa kuxmaar yaaMnaI. jaahIr kxaya-k`xma saur} kxr}na fx@ta sahaca vaYa- JaalaI AsataaMnaa, vayaacyaa AvaGyaa Azravyaa vaYaI-, rmaNNaaMnaI risakx Ea`aotyaaMnaa Aapalyaa maQaur saMgaItaanao va vaaVavarIla hukxmataInao maM~amaugQa koxlaM. +anaMtar gvaalhor GaraNyaacyaa Ea`ImataI ApaUvaa- gaaoKalao yaaMcyaa gaayanaacaa kxaya-k`xma Jaalaa, tyaa gaayanaacaaya- paM. gajaananabauvaa jaaoSyaaMcyaa naata Aahota. ragaacaM svar}pa naohmaIca SauQd raKaNyaasaazI tyaa pa`isaQd Aahota. tyaaMnaa Ea`I. yaita Baagavata +aMnaI tabalyaavar tar caOtanya kuMxTo +aMnaI hmaao-inayamavar saaqa saMgata koxlaI.

dusa%yaa idvaSaI pahaTocaI maOfxla JaalaI, jyaamaQyao saur}vaataIlaa pa`itaBaasaMpanna itatakoxca gaitaSaIla Ea`I. Ana-ba cak`xvataI-MHyaaMca M saraod vaadna JaalaM. Ana-ba HyaaMcaI pa`aqaimakx taalaIma ivaKyaata saraod vaadkx iba`ja naarayaNajaI AaiNa saoinayaa malhar GaraNyaacao {staad AlaI Akxbar Kaana HyaaMcyaakxDo tyaacabaraobar SahajahaMpaUr GaraNyaacao paM. baud\Qadova dasagauptaa HyaaMcyaakxDo JaalaI. 

Ana-ba HyaaMcaM vaadna inayaMi~ata AaiNa maMjauL haotaM, AitaSaya baarIkx kxamagata kxrta AsataanaahI tao kxQaIca {qaL vaaTlao naahIta. tyaaMcaa Aalaapa AitaSaya saMvaodnaSaIla, saMqa va pa`maaNabaQd haotaa, AaiNa saraod varcaI tyaaMcaI pakxD va naad maaQauya- Aaitmakx samaaQaana doNaarM haotaI. tyaaMnaa tabalyaavar itatakxIcaxsamaqa-paNao saaqa kxrta haotao paM. ramadasa paLsaulao, paLsaulyaaMcaM vaadna AtyaMta maaohkx haotaM, AitaSaya kxaOSalyapaUNa- vaadna haotaM, paUNa-paNao vaogaLyaa QaaTNaIcaM haotaM paNa tyaacyaamauLo maUL kxlaavaMta JaakxaoLlaaM gaolaaM naahI. ramadasajaI ho kxaoNatyaahI kxlaakxarasaazI AadSa- saaqaIdar zravaota, hI Kaicataca AaScayaa-caI baaba naahI kxI tyaaMnaI ba%yaaca idggajaaMMnaa tabalyaacaI saaqa koxlaI Aaho. AatmaivaSavaasa AaiNa Aapalyaa vaadnaataIla safxa[-darpaNaa tyaaMcyaata idsataao, tyaaMcaM taalaacaM pa`stautaIkxrNa pa`gaaZ Aaho AaiNa itatakxca iBaDNaarMhI Aaho. taalaacaM pa`tyaokx Aavata-na Ea`aotyaaMnaa maM~amaugQa kxr}na saaoDta haotaM.

AaiNa maga vaoL JaalaI kxnaa-Tkx Saas~aIya saMgaItaataIla baalavaIraMnaI maMca kxbaIja kxrNyaacaI. Hyaa XaNaapaya-Mta Ea`aotao pa`aOZaMcaM saMgaIta eokUxna taRpta Jaalao haotao taaoca kxhI daiXaNaatya tar}Na AaiNa tyaaMcao maamaa va maamaI Asaavao Asao kxahI pa`aOZ kxlaa saadr kxrNyaasaazI sajja Jaalao. TI. ema. kRxYNaa AaiNa tyaaMcaa navatar}NaaMcaa ba^ND, jar mhaNaayalaa gaolaM tar, sagaLoca paT\TIcao vaadkx, kxsalaohI AaZovaoZo na Gaotaa, tyaaMcyaa saMgaItaacyaa ekxtma pairNaamaanao, ADIca taasa   pa`oXakxaMnaa jaNau Aaoilasa Qar}na zovalaM haotaM kxya-k`xmaacaI daonada saMagataa koxlaI gaolaI. maRdMgaavar haotao baI. iSavaramana, vhayaaoilanavar eca. ena. Baaskxr  AaiNa KaMija%yaavar kox.vhI. gaaopaaLkRxYNana. tyaaMnaI Aapalyaa maataItalaa ekx Assala kxa^nsaT- saadr koxlaa.

namallvaracyaa pa`aqa-naopaasaUna saur}vaata JaalaI, tyaaMcaM saadrIkxrNa KaUpa manaapaasaUna koxlaM gaola kxI TI. ema. kox. AgadI taumacyaa hRdyaataca {tarlao paahIjaota. Alvaar ho kOxkx SatakxaMpaUvaI-cao baara vaOYNava saMta haotao, jyaaMcyaa samaga` pa`aqa-naaMcyaa saMga`hacaM naava Aaho idvya pa`baMQa.

KaMjaI%yaacaa QvanaI AtyaMta manamaaohkx haotaa AaiNa kox. vhI. gaaopaLkRxYNana +aMnaI tyaaMcaM Apa`taIma saadrIkxrNa koxlaM, Aataapaya-Mta ekxla KaMjaIra kxQaIhI kuxNaI eokxlaa nasaola paNa TI. ema. kox. cyaa gaayanaamauLo tyaaMnaa saMgata kxrNaa%yaa ivad\vaanaaMnaa tyaaMcaI pa`taIBaa pa`dIGa- vaoLopaya-Mta daKavaNyaacaI saMQaI imaLalaI. KarM saaMgaayacaM tar ho caarhI vaadkx [takox ekxr}pa hao{]na vaajavata haotao kxI taao ekx sava-samaavaoSakx svar vaaTavaa, caar ima~aaMnaI ekx~a yao{]na pa`XakxaMcaI pavaa- na kxrtaa saMgaIta inaYpaitta koxlyaasaarKaa. TI.ema. kox. AaiNa tyaaMcyaa saMgaItasaaobatyaaMnaI sakxaLcaM sa~a jao dUpaarpaya-Mta gaolao haotaM tyaacaI saaMgataa taulasaIdasaacyaa Bajanaanao koxlaI, DI. ema. kox. nao inamaa-Na koxlaolyaa +a Ba@taImaya kxaoYaataUna baahor yaoNyaasaazI risakx pa`oXakxaMcao paaya KarMca jaD Jaalao haotao.

Comments

comments

Suguna Sundaram belongs to the rare breed of writers in English who review Indian classical music and dance. A trained classical musician and dancer, Suguna has over three decades of experience as a writer. Interestingly, her day jobs over the years have been with all things commercial, including being editor of some of the most popular (and boldest) film fanzines. Suguna Sundaram reviews Indian classical music and dance on Xyngr.