मेज्वानी हिंदुस्तानी आणि कर्नाटक संगीताची

Hindustani & Carnatic Classical

sagauNaa sauMdrma Wara

baalagaMQava- rMga maMidr vaaMd`yaalaa ‘k`xa^saraoD kxa^nsaTsa-’ nao ihMdustaanaI AaiNa kxnaa-Tkx saMgaItaataIla ekxa savaa-Mga sauMdr maOifxlaIcaM saadrIkxrNa koxlaM, pa`stautakxtaa- haotao ‘fxsT- eiDSana AaTsa-.’

k`xa^saraoDcyaa paihlyaaca idvaSaI baMgaLUr} isqata Ea`I. ramaNNaa baalacaMd` yaaMcaM vaINaa vaadna JaalaM, tyaaMnaa maRdMgaavar saaqa koxlaI haotaI pa~aI Ea`I.sataISa kuxmaar yaaMnaI. jaahIr kxaya-k`xma saur} kxr}na fx@ta sahaca vaYa- JaalaI AsataaMnaa, vayaacyaa AvaGyaa Azravyaa vaYaI-, rmaNNaaMnaI risakx Ea`aotyaaMnaa Aapalyaa maQaur saMgaItaanao va vaaVavarIla hukxmataInao maM~amaugQa koxlaM. +anaMtar gvaalhor GaraNyaacyaa Ea`ImataI ApaUvaa- gaaoKalao yaaMcyaa gaayanaacaa kxaya-k`xma Jaalaa, tyaa gaayanaacaaya- paM. gajaananabauvaa jaaoSyaaMcyaa naata Aahota. ragaacaM svar}pa naohmaIca SauQd raKaNyaasaazI tyaa pa`isaQd Aahota. tyaaMnaa Ea`I. yaita Baagavata +aMnaI tabalyaavar tar caOtanya kuMxTo +aMnaI hmaao-inayamavar saaqa saMgata koxlaI.

dusa%yaa idvaSaI pahaTocaI maOfxla JaalaI, jyaamaQyao saur}vaataIlaa pa`itaBaasaMpanna itatakoxca gaitaSaIla Ea`I. Ana-ba cak`xvataI-MHyaaMca M saraod vaadna JaalaM. Ana-ba HyaaMcaI pa`aqaimakx taalaIma ivaKyaata saraod vaadkx iba`ja naarayaNajaI AaiNa saoinayaa malhar GaraNyaacao {staad AlaI Akxbar Kaana HyaaMcyaakxDo tyaacabaraobar SahajahaMpaUr GaraNyaacao paM. baud\Qadova dasagauptaa HyaaMcyaakxDo JaalaI. 

Ana-ba HyaaMcaM vaadna inayaMi~ata AaiNa maMjauL haotaM, AitaSaya baarIkx kxamagata kxrta AsataanaahI tao kxQaIca {qaL vaaTlao naahIta. tyaaMcaa Aalaapa AitaSaya saMvaodnaSaIla, saMqa va pa`maaNabaQd haotaa, AaiNa saraod varcaI tyaaMcaI pakxD va naad maaQauya- Aaitmakx samaaQaana doNaarM haotaI. tyaaMnaa tabalyaavar itatakxIcaxsamaqa-paNao saaqa kxrta haotao paM. ramadasa paLsaulao, paLsaulyaaMcaM vaadna AtyaMta maaohkx haotaM, AitaSaya kxaOSalyapaUNa- vaadna haotaM, paUNa-paNao vaogaLyaa QaaTNaIcaM haotaM paNa tyaacyaamauLo maUL kxlaavaMta JaakxaoLlaaM gaolaaM naahI. ramadasajaI ho kxaoNatyaahI kxlaakxarasaazI AadSa- saaqaIdar zravaota, hI Kaicataca AaScayaa-caI baaba naahI kxI tyaaMnaI ba%yaaca idggajaaMMnaa tabalyaacaI saaqa koxlaI Aaho. AatmaivaSavaasa AaiNa Aapalyaa vaadnaataIla safxa[-darpaNaa tyaaMcyaata idsataao, tyaaMcaM taalaacaM pa`stautaIkxrNa pa`gaaZ Aaho AaiNa itatakxca iBaDNaarMhI Aaho. taalaacaM pa`tyaokx Aavata-na Ea`aotyaaMnaa maM~amaugQa kxr}na saaoDta haotaM.

AaiNa maga vaoL JaalaI kxnaa-Tkx Saas~aIya saMgaItaataIla baalavaIraMnaI maMca kxbaIja kxrNyaacaI. Hyaa XaNaapaya-Mta Ea`aotao pa`aOZaMcaM saMgaIta eokUxna taRpta Jaalao haotao taaoca kxhI daiXaNaatya tar}Na AaiNa tyaaMcao maamaa va maamaI Asaavao Asao kxahI pa`aOZ kxlaa saadr kxrNyaasaazI sajja Jaalao. TI. ema. kRxYNaa AaiNa tyaaMcaa navatar}NaaMcaa ba^ND, jar mhaNaayalaa gaolaM tar, sagaLoca paT\TIcao vaadkx, kxsalaohI AaZovaoZo na Gaotaa, tyaaMcyaa saMgaItaacyaa ekxtma pairNaamaanao, ADIca taasa   pa`oXakxaMnaa jaNau Aaoilasa Qar}na zovalaM haotaM kxya-k`xmaacaI daonada saMagataa koxlaI gaolaI. maRdMgaavar haotao baI. iSavaramana, vhayaaoilanavar eca. ena. Baaskxr  AaiNa KaMija%yaavar kox.vhI. gaaopaaLkRxYNana. tyaaMnaI Aapalyaa maataItalaa ekx Assala kxa^nsaT- saadr koxlaa.

namallvaracyaa pa`aqa-naopaasaUna saur}vaata JaalaI, tyaaMcaM saadrIkxrNa KaUpa manaapaasaUna koxlaM gaola kxI TI. ema. kox. AgadI taumacyaa hRdyaataca {tarlao paahIjaota. Alvaar ho kOxkx SatakxaMpaUvaI-cao baara vaOYNava saMta haotao, jyaaMcyaa samaga` pa`aqa-naaMcyaa saMga`hacaM naava Aaho idvya pa`baMQa.

KaMjaI%yaacaa QvanaI AtyaMta manamaaohkx haotaa AaiNa kox. vhI. gaaopaLkRxYNana +aMnaI tyaaMcaM Apa`taIma saadrIkxrNa koxlaM, Aataapaya-Mta ekxla KaMjaIra kxQaIhI kuxNaI eokxlaa nasaola paNa TI. ema. kox. cyaa gaayanaamauLo tyaaMnaa saMgata kxrNaa%yaa ivad\vaanaaMnaa tyaaMcaI pa`taIBaa pa`dIGa- vaoLopaya-Mta daKavaNyaacaI saMQaI imaLalaI. KarM saaMgaayacaM tar ho caarhI vaadkx [takox ekxr}pa hao{]na vaajavata haotao kxI taao ekx sava-samaavaoSakx svar vaaTavaa, caar ima~aaMnaI ekx~a yao{]na pa`XakxaMcaI pavaa- na kxrtaa saMgaIta inaYpaitta koxlyaasaarKaa. TI.ema. kox. AaiNa tyaaMcyaa saMgaItasaaobatyaaMnaI sakxaLcaM sa~a jao dUpaarpaya-Mta gaolao haotaM tyaacaI saaMgataa taulasaIdasaacyaa Bajanaanao koxlaI, DI. ema. kox. nao inamaa-Na koxlaolyaa +a Ba@taImaya kxaoYaataUna baahor yaoNyaasaazI risakx pa`oXakxaMcao paaya KarMca jaD Jaalao haotao.

Post Comment(s)
Hide Comment(s)